Upcoming Episode

On going

"Eikou Naki Tensai-tachi" Kara no Monogatari

Other titles "Eikou Naki Tensai-tachi" Kara no Monogatari,  Stories From "Geniuses Without Glory"
Type Series
Episodes ?
Broadcast date 2017-03-25 to ?
Official Website http://www6.nhk.or.jp/anime/program/detail.html?i=eikou
Summary
Service
Amount of
Anime series
Subscription
Price
Website
Fandor 3 Unknown Visit
Steam Unknown Unknown Visit
Starz 1 Unknown Visit
Playstation Store Unknown Unknown Visit
U-verse Unknown Unknown Visit
Crackle Unknown Unknown Visit
Amazon Instant Video Unknown Unknown Visit
TubiTV Unknown Unknown Visit
Microsoft Store 500 Unknown Visit
iTunes Video Unknown Unknown Visit
VIZ Media Unknown Unknown Visit
Yahoo View Unknown Unknown Visit
Vudu Unknown Unknown Visit
Anime Network Unknown $6.95 Visit
Viki 1 FREE Visit
xfinity Unknown Unknown Visit
FUNimation Unknown $5.99 Visit
Crunchyroll Unknown $6.95 Visit
Netflix Unknown Unknown Visit
Hulu Unknown Unknown Visit